Pagina 66 - untitled

Basis HTML versie

66
Kleindier Magazine Avicultura/Fokkersbelangen
Voor liefhebbers van konijnen, cavia’s, kleine knagers, hoenders,
dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven.
Waarin tevens opgenomen de officiële berichten van
Uitgegeven door
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
ISSN: 1574-7751
Verschijnt 12 x per jaar.
www.kleindiermagazine.nl
Redactieadres
Redactie Kleindiermagazine
Langeleegte 55, 9641 GR Veendam
Telefoon: 0598-633299
e-mail: redactie@kleindiermagazine.nl
Administratie
Piet Bouw, Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom
Telefoon: 0318-416789; fax: 0318-430861
e-mail: administratie@kleindiermagazine.nl
Redactie
Hoofdredactie: Bert Beugelsdijk
Eindredactie: Jan Ubels
Leden Redactieteam:
Konijnen: Gerrit Grooten, Martin Kok, Jan Renes
Cavia’s en Kleine knagers: Anneke Vermeulen-Slik
Hoenders en Dwerghoenders: Geri Glastra, Willem Voskamp
Sier- en Watervogels: Nico van Wijk, Jogchum IJpma
Sierduiven: Wim Halsema, Jan de Wit
Jeugd: Marjan Holmer
Algemeen: Piet Kroon
Voor België: Bert Driessen, Wilfried Lombary
Verantwoording
Hoewel de redactie er naar streeft artikelen op te nemen waar ze vol-
ledig achter kan staan, blijft elke auteur toch verantwoordelijk voor
zijn/haar geschreven artikelen. Zonder aanzien des persoons wordt
iedereen in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De redactie
houdt zich het recht voor artikelen in te korten, al dan niet in overleg
met de auteur. Ingezonden brieven worden alleen dan geplaatst wan-
neer daarin de normen van goed fatsoen niet worden overtreden.
Druk:
Ten Brink, Meppel.
Vormgeving en prepress:
Delta Press B.V., Overberg.
Advertenties
E.J. Meutstege, Strengendijk 8, 7261 KM Ruurlo.
Telefoon: 0573-461499
e-mail: advertenties@kleindiermagazine.nl
Abonnementen administratie
Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en worden
automatisch jaarlijks verlengd. Opzegging voor het nieuwe kalenderjaar
schriftelijk, per fax of e-mail vóór 1 december bij de administratie.
Abonnementsprijzen 2011
Leden KLN en NBS: januari t/m december
Ł
34,50
Bij tussentijds ingaan:
Ł
2,90 per maand
Niet leden in Nederland:
Ł
44,50
Bij tussentijds ingaan:
Ł
3,70 per maand
Bij automatische incasso
Ł
2,50 korting per jaar
Voor België:
Ł
47,00; Overige EU landen:
Ł
59,00
Buitenlandse KLN en NBS leden
Ł
10,00 korting
Betalingen t.n.v. Ned. Kleindierpublicaties Bennekom
Rabobanknr 13.86.39.493; ING banknr. 1036577
België: Fortisbank Antwerpen nr. 001-3603133-47
Overige landen: BIC: RABONL2U;
IBAN-nr.: NL94 RABO 0138 6394 93
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of welke
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever, de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
Het auteursrecht op dit tijdschrift en op daarin verschenen artikelen
wordt door de uitgever voorbehouden. Op toegestane verveelvoudi-
ging is het wettelijk bepaalde inzake het Reprorecht van toepassing
(art. 16b en 17 Auteurswet en AMvB van 25-6-1974, St. bl. 351).
Spelregels Fokkertjes
Iedere abonnee van Kleindier Magazine vindt maandelijks een opgavestrook voor een Fokkertje bij Kleindier
Magazine. De gratis beschikbare advertentieruimte is beperkt tot 3 regels. Indien u toch kiest voor meer tekst,
dan betaalt u voor die extra regels
Ł
2,00 per regel. Het is niet de bedoeling dat commerciële instellingen en
handelaren gebruik maken van deze gratis beschikbare ruimte. Tegen zeer redelijke tarieven kunt u in Kleindier
Magazine adverteren.
F
OKKERTJES
Konijnen
Tk: Witte + zwarte Vlaamse
reuzen, O+J
Tel: 024-3583379 (L)
Gevraagd: 0-1 Duitse
hangoor, kleur chinchilla-
bont of chinchilla
Tel: 0345-613083 (Gld)
Tk: Kleurdwergen, diverse
kleuren.
Tel: 0299-427608 (NH)
Tk: Vlaamse reuzen, jong,
R+V. Konijngrijs. Ouders
beide F dieren.
Tel: 0229-553371 (NH)
Tk: 2-2 Tan. Ook jongen.
Tel: 0513-414617. (Fr)
Tk: Vlaamse reuzen
(konijngrijs, F stam)
en Duitse hangoren
(konijngrijs).
Tel: 0315-325390 (Gld)
Tk: Franse hangoren (jong),
Ned. hangoordwerg (wit
roodoog) en Teddywidder
hangoor jongen.
Tel: 06-38901269 (Ov)
Tk: Vlaamse reuzen, zwart.
Jong.
Tel: 0519-241942 (Fr)
Tk: Weners, wit, blauwgrijs
van ZG en U ouders (’11).
Tel: 06-53136487 (ZH)
Tk: Ned. hangoordwergen
(J+O). Isabella.
Tel: 06-27618185 (Fl)
Cavia’s en kleine knagers
Tk: 1-3 Amerikaanse
gekruinde cavia’s, goud.
Tel: 06-53582283 (Ov)
Hoenders en
Dwerghoenders
Voor het sexen van al uw
hoenderkuikens kunt u
bellen met 0314-623330
(Gld)
Tk: 1-4 New Hampshirekriel
(’10)
Tel: 06-52024578 (NOZ) (Gr)
Tk: Kuikens populaire
krielenrassen. Hennetjes én
ingeënt! Veel keus.
Tel: 06-81002000 (ZH)
Tk: Orloffkriel, zwart
witgepareld. Prima
fokdieren.
Tel: 06-41225831 (Gr)
(na 18.00 uur)
Tk: Rhode Island Redkriel,
haantjes. ZG en F ouders.
Tel: 0598-492050 (Dr)
Gevraagd: 1-5 Ancona’s (’11)
Tel: 0485-513976 (Li)
Tk: Legkippen,
Ł
7,50 p/s.
Tel: 0577-492652
(na 17.00 uur) (Gld)
Gevraagd: Naakthalshoen
groot of kriel.
Tel: 06-23855427 (NB)
Sier- en watervogels
Tk: Bosfazanten, wit zwart
zilver witbont. Tenebroos
roodborst formosa chinese.
Tel: 0478586918 (Li)
Tk: Zwarte zwaan (’10), 0-2
Rossgans (’10), 2-0
Roodhals.
Tel: 033-2572922 (Gld)
Sierduiven
Tk: Gaditano's, prima
vliegvogels.
Tel.075-6285782. (NH)
Gevraagd: Murciano
kroppers en Morrillero’s.
Tel: 06-38426816 (ZH)
Diversen
Foto’s van mijn
gepubliceerde afbeeldingen
in Kleindier Magazine
kunt u bestellen bij: W.
Hoekstra, Wijsterseweg
126, 7934 TE Stuifzand.
Tel: 0528-331256. Prijs
20x25 cm:
Ł
7,00 incl. porto.
www.youtube.com/
filmwillem www.
willemhoekstra.com
Dick Hamer zoekt van alles
wat met duiven te maken
heeft, wie helpt hem??
Tel: 0575-52 58 36 (Gld)
Gevraagd: Alle soorten
zwanen, ganzen, eenden
en kippen enz.
Tel: 06-10208581 (Fr)
Gevraagd: Alle soorten
zwanen, ganzen, eenden
en kippen enz.
Tel: 06-10208581 (Fr)
(t/m juni 2011, 25 euro)
Overspanningsnetten
alle maten, mazen 2 tot
10 cm, 10 jaar garantie.
Tuinnetten alle maten. Alle
soorten vangkooien. Iedere
woensdag op Barneveldse
markt. Stokkers Neede.
Tel: 0545-291739
(t/m dec 2011)
Tk: 9-delig dwerghok,
nieuw zelf opbouw.
Ł
160,00.
Tel: 0111-415394 (Zl)
Tk: 2- en 3-delig
konijnenhok voor groot
ras, i.z.g.st.
Ł
20,00 per
hok.
Tel: 0575-451709 (Gld)
Gevraagd:
Konijnenweegschaal.
Tel: 06-16938349 (Ov)
Tk: 2- en 3-delig cavia of
konijnenhok. Compleet met
bakken en fonteinen en
mestbakken.
Tel: 0181-622782 (ZH)