Pagina 65 - untitled

Basis HTML versie

65
www.sierduif.nl
Voorzitter
Th. A.M. Laming
Nieuwstraat 138, 5126 CH Gilze
Tel: 0161-454973
E-mail: th.laming@wxs.nl
Secretaris
R. Bijkerk
Rosa Caninalaan 9, 9674 ECWInschoten
Tel.: 0597-414314
E-mail: rbijkerk@sierduif.nl
Penningmeester
J.D. van Doorn
Postbus 253, 4330 AG Middelburg
Tel: 0118-636309
Giro: 45 55 17 t.n.v. NBS Utrecht
Bureau Fokkerskaarten en Ringenbureau
Laguitensebaan 36, 4891 XR Rijsbergen
Tel: 076-5963400
E-mail: ringenbureau@sierduif.nl
Voor ringen: giro 2144709 t.n.v. Ringenbureau NBS te
Rijsbergen
N B S b e r i c h t e n
Nieuwe producten met vernieuwde samenstelling voor
nog beter resultaat:
Koudijs Luis/Worm 10 ml. € 7,00
Koudijs Wormstop 50 ml. € 7,00
(voor 16 l water)
Tegen kleine bijdrage thuisbezorgd. Tel: 0578
Ͳ
695533 Fax: 0578
Ͳ
695413
www.koudijskleindiersport.nl
Set prijs
€ 12,50
Pluimveehandel Kristof
Aan-en verkoop van
ALLE
pluimvee en watervogels:
Kippen, fazanten, eenden, ganzen, pauwen, kraanvogels,…
Steeds de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Voor meer info, kijk op onze website, of neem telefonisch contact op
www.dierenspeciaalzaakkristof.be
+32 (0) 499/43.06.25
de aanvraag naar de secretaris worden verstuurd,
dit geeft extra werk en verwarring.
Bij aanvragen is het van groot belang dat de vol-
gende gegevens worden verstrekt.
1 De naam en het verenigingsnummer van de
vereniging waarvoor wordt aangevraagd.
2 De voorletters en naam van de jubilaris inclusief
Fokkerskaartnummer
3 De datumwaarop de oorkonde en speld worden
uitgereikt
4 De naam en adresgegevens van de functionaris
waarheen de speldjes en/of medailles moeten
worden verzonden.
5 Indien een Landelijke tentoonstelling of Pro-
vinciale Bondstentoonstelling wordt georga-
niseerd dient na de sluiting van de inschrijving
een opgave van aantallen ingeschreven dieren
per diergroep te worden gestuurd.
Ik kan er dan zorg voor dragen dat u de medailles
op tijd in huis heeft zodat deze tijdens de show aan
de winnaars kunnen worden uitgereikt.
Met vriendelijke groet, J. Korsuize.
Mededeling standaardcommissie konijnen.
De regel voor het wegen van konijnen op jongdie-
rendagen en in de jeugd c.q. c-klasse is aangepast.
Per 1 april 2011 geldt de volgende regel:
Positie 1.
Gewicht
Op jongdierendagen en in jeugdklassen mogen de dieren
worden gewogen. Het gewicht hoeft niet op de kaart te
worden vermeld. Alleen bij een te hoog gewicht 0 punten,
bij alle andere gewichten altijd 10 punten.
Ook de regel hoe om te gaanmet lichaamsconditie en
verzorging is aangepast en geldt per 1 april 2011.
Positie 7.
Lichaamsconditie en verzorging
Alleen aftrek van puntentotaal indien een aanmerkbare
afwijking bij positie 7 optreedt en dit dient duidelijk
vermeld te worden.
voorbeeld: F - 5 punten
voorbeeld: Iets gele aanslag aan voetzolen - 4,5
punten
voorbeeld: Gele aanslag aan voetzolen of lange
nagels - 4 punten
Deze regels zullen in de uitgegeven leidraad pun-
tenkeuring worden aangepast en opnieuw worden
uitgegeven.
Jan Vijfvinkel, Secretaris standaardcommissie
.
Erkenningen
Door een communicatiestoornis tussen de Stan-
daardcommissie van de NBS en de betreffende
Speciaalclub, is de Laudino Sevillano in de kleuren
wit, zwartbont, blauwbont en blauwbont gekrast
niet erkend tijdens de laatste Bondsshow.
Inmiddels is dit misverstand rechtgezet en heeft de
Standaardcommissie het NBS bestuur verzocht om
de Laudino Sevillano alsnog in de bovengenoemde
kleuren te erkennen, Het NBS bestuur heeft posi-
tief op dit verzoek gereageerd.
NBS erecertificaten Championshow 2011
Op een aantal van de NBS erecertificaten die zijn
gewonnen op de laatstgehouden Championshow is
een verkeerde datum afgedrukt. Er staat 19 januari
2011 terwijl dit moet zijn 20 januari 2011. Het be-
stuur verklaart hierbij dat certificaten die als datum
19-01-2011 dragen zonder meer zullen worden
geaccepteerd indien ze worden ingezonden bij een
aanvraag voor een NBS kampioensdiploma.
Winnaar kwartetprijs 2010/2011
De winnaar van de laatste kwartetprijs van de NBS
(volgend seizoen starten we met het Nationaal
Kampioenschap) moest deze keer gevonden worden
in de groep Kip-, Wrat- en Vormduivenrassen.
De winnaar is geworden Cees Verkolf uit Wijster
met een prachtig kwartet Neurenberger bagadet-
ten.
Hij wist met dit kwartet 386 punten te behalen.
Van harte proficiat !
Toewijzing Provinciale kampioenschappen
NBS 2011-2012
Groningen
NNB (Martinishow)
Friesland
Friesche Sierduiven Club
Drenthe
Noordshow
Overijssel
Oneto
Gelderland
Heerde e.o.
Utrecht
SAO (Keistadshow)
Noord-Holland
KDS Winkel e.o.
Zuid-Holland
EZHSV
Zeeland
Deltashow
Noord-Brabant
W.B.S.V.
Limburg
L.S.C.