Pagina 64 - untitled

Basis HTML versie

64
www.kleindierliefhebbers.nl
Voorzitter
J.M. Puttenstein
Brinkstraat 67, 6721 WS Bennekom
Tel. 0318-417998
E-mail: voorzitter@kleindierliefhebbers.nl
Secretaris
A.P.J. Goossens
Postbus 72, 5324 ZH Ammerzoden
Tel. 073-5994240 Fax 073-5994993
E-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl
Penningmeester
E. van de Waerdt
Meentsteeg 8, 3951 KH Maarn
Tel. 033-2861444
E-mail: penningmeester@kleindierliefhebbers.nl
Centrale ledenadministratie KLN
Nederlandse Kleindierenpublicatie BV
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom
Tel. 0318-416789 Fax 0318-430861
E-mail: administratie@kleindiermagazine.nl
K L N b e r i c h t e n
Nederlands Pluimveemuseum
Het Pluimveemuseum in Barneveld heeft zijn deu-
ren weer geopend voor het publiek. Dit jaar is het
thema van de wisselexpositie Kip en Boek. Er is een
verzameling van ongeveer 400 kippenboeken te zien
en op de leestafel kunt u ook wat boeken inkijken.
Verder aquarellen van Marie Hélène Stokkink die
ook terugkomen in het leuke verhalenboekje van
haar broer Theomet de titel, “Ken ik u ergens van?”
Verder zijn er buiten de permanente expositie over
kippen, eieren, huisvesting enz. ook veel activiteiten
zoals een verhalenwedstrijd, voorleesmiddagen,
eieren keuren, kampioenschap uitsmijter bakken,
kipschilderen en nog veel meer. In de museumwin-
kel zijn leuke dingen te koop en de NHC heeft via
hun leden weer gezorgd dat in de buitenhokken
weer 20 Nederlandse hoenderrassen te zien zijn.
Wilt u er een dagje van maken dan is er ook nog de
mogelijkheid om een fietstocht te maken vanaf het
museum. Routekaarten zijn beschikbaar. Groepen
kunnen ook een huifkartocht door de omgeving
maken vanuit Otterlo. Teveel om op te noemen
maar wel een aanrader voor deze zomer. Kijk verder
op de website van het Nederlands pluimveemuseum
voor alle mogelijkheden.
Wat zijn koppels en wat zijn paren
Het valt ons op dat regelmatig de begrippen kop-
pels en paren door elkaar gehaald worden. Daarom
misschien tijd voor wat verduidelijking. In het ten-
toonstellingsreglement zien we dat paren gevraagd
kunnen worden in het vraagprogramma in de dier-
groepen hoenders, dwerghoenders, siervogels en
watervogels. Een paar bestaat uit twee dieren, van
elk geslacht een, dus een haan en een hen, een woerd
en een eend, een gent en een gans, een kalkoen haan
en een kalkoen hen enz. De dieren worden samen in
één kooi gehuisvest en krijgen van de keurmeester
één beoordeling met bijbehorend predikaat. Het
begrip koppel is ingevoerd op verzoek van fokkers
en keurmeesters van oorspronkelijke soorten sier-
en watervogels. Deze soorten zijn vaak rustiger
als ze samen met hun partner in één kooi worden
geëxposeerd. Hier speelt het welzijn van de dieren
dus een grote rol. Het grote verschil met de paren
is dat de dieren die als koppel worden ingeschreven
als enkele nummers worden beoordeeld. Er komen
hier dus twee beoordelingskaarten met bijhorende
predikaten aan de kooi. Dus voor alle duidelijkheid,
paren zijn toegestaan bij alle soorten pluimvee
(hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels
en oorspronkelijke duiven). Koppels zijn alleen
toegestaan bij oorspronkelijke soorten dus nooit bij
hoenders, dwerghoenders of gedomesticeerde rassen
sier- en watervogels. Vergeet bij koppels niet de ring-
nummers bij het inkooien op de achtergrondkaart te
schrijven. Deze dieren worden in principe niet uit
de kooi genomen door de keurmeester. Bij paren
hoeft u de ringnummers niet te vermelden hoewel
ik een uitzondering zou willen maken voor de grote
water- en siervogels als ganzen en kalkoenen maar
ook bijvoorbeeld muskuseenden. Het is zowel voor
het dier als voor de keurmeester geen pretje om
uit de kooi gehaald te worden en gelukkig zien we
steeds vaker dat deze grote dieren gewoon in de kooi
beoordeeld worden en alleen in geval van twijfel in
de hand genomen worden.
Wijziging leidraad puntenkeuring
In 2008 is de leidraad puntenkeuring verschenen.
Hierin zijn ook punten gekoppeld aan het gewicht
bij jongdierendagen en dieren in de C-(jeugdklasse).
Dit gaf in 2009 al veel verwarring bij genoemde
keuringen. Hierop is in 2010 een publicatie ver-
schenen dat de dieren op genoemde keuringen
moeten worden gewogen. Ook dit geeft niet het
gewenste resultaat. De standaardcommissie konij-
nen is van mening dat bij positie 1 in de leidraad de
volgende wijziging aangebracht dient te worden:
Op jongdierendagen en in de jeugdklasse mogen de
dieren worden gewogen. Alleen indien de dieren te
zwaar zijn 0 punten, verder altijd 10 punten. Het ge-
wicht hoeft niet op de kaart te worden vermeld.
Het bestuur van KLN ondersteunt dit voorstel
van de standaardcommissie konijnen waardoor het
onmiddellijke ingang van kracht wordt.
Benoemingen commissies
Bij de examencommissie pelsdieren zijn afgetreden
de heren W.C. Kok, G. H. Stoelhorst en J.C.A.
Qualm. Het bestuur is deze heren zeer erkentelijk
voor de jarenlange inzet in deze belangrijke com-
missie. Als nieuwe leden zijn toegetreden de heren
P.E.A. Huijgens en J.A. Lanting. Voor de afdeling
cavia’s en kleine knaagdieren is Mw. A. Vermeulen-
Slik voor drie jaar benoemd. De heer Th. van ’t End
is door de commissie tot voorzitter verkozen.
Omdat de standaardcommissie sier- en watervogels
nog geen volledig jaar in de huidige samenstelling
bestaat zijn hier geenmutaties. Bij de standaardcom-
missie hoenders en dwerghoenders is de heer A. Boks
herbenoemd voor drie jaar. Bij de standaardcommis-
sie konijnen zijn de heren Henry van Weelden en
Martin Kok herbenoemd. De heer Gerard Tesselaar
is voor een periode van drie jaar herbenoemd in de
examencommissie hoenders/dwerghoenders. De
standaardcommissie cavia’s en kleine knaagdieren is,
na het vertrek van Mw. Wilma Flokstra aangevuld
met de heren G.A. Grooten voor de cavia’s en Mark
Kalberg voor de kleine knaagdieren.
Diertechnische raad en Raad van Advies
Op 12 februari werd de Diertechnische raad gehou-
den in de Veluwehal in Barneveld. De opkomst was
bijzonder groot. Vijfenzeventig personen namen
deel aan deze bijeenkomst tussen de speciaalclubs
en het bestuur van KLN. Ook dit jaar was de be-
spreking zeer geanimeerd en leerzaam voor alle
partijen. Tijdens de bijeenkomst werden prijzen uit-
gereikt aan de speciaalclubs die op de Noordshow
deelnamen aan het informatieplein. Ook waren er
oorkondes voor de nieuw erkende creaties.
Op 5 maart vond de Raad van Advies plaats. Dit
overleg tussen de provinciale afdelingen van KLN
en het bestuur vindt minimaal twee keer per jaar
plaats. Het bestuur toetst het voorgenomen beleid
en eventuele bestuursvoorstellen aan de mening van
de afdelingen. Voor de afdelingen is dit belangrijk
omdat zij als doorgeefluik fungeren en op de pro-
vinciale vergaderingen de verkregen informatie
kunnen doorgeven aan de plaatselijke afdelingen.
Andersom ontvangt het bestuur ook de signalen van
de afdelingen en houdt hier rekening mee bij het
beleid in de komende jaren. Ook deze zeer nuttige
bijeenkomst werd goed bezocht.
Jaarboek 2010
In het Jaarboek 2010 van KLN dat in mei aan
alle verenigingen wordt toegestuurd vindt u alle
bijzonderheden over de activiteiten van onze bond
in het afgelopen jaar. Het Jaarboek bevat uiteraard
ook de agenda van de Algemene ledenvergadering
die op zaterdag 18 juni gehouden wordt in het Pos-
tillon hotel te Arnhem. Individuele leden die een
Jaarboek willen ontvangen kunnen dit aanvragen
bij de secretaris van KLN. Graag per e-mail info@
kleindierliefhebbers.nl. Alleen de verzendkosten
worden in rekening gebracht. Verzending vanaf half
mei. Ook kan het Jaarboek geheel gratis bekeken
worden op de website www.kleindierliefhebbers.nl
onder ledeninfo / Bondsvergaderingen. Ook vanaf
ongeveer half mei.
Toon Goossens, secretaris
Betreft: Aanvragen Speldjes en Medailles
Aanvragen van speldjes en medailles voor jubile-
rende verenigingen dienen bij mij als 2e secretaris
te worden ingediend. Het komt nog vaak voor dat
Ringenbureau
Mw. Wilma Smelt
Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen
Tel: 0546-569501
ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl