Pagina 2 - untitled

Basis HTML versie

2
21-5
Jaarvergadering Brahmaclub, Geulle
4-6
Chabo Liefhebbers Club, clubdag, Amersfoort
11-6
Algemene Ledenvergadering Ned. Bond van Sierdui-
venliefhebbersverenigingen, Voorthuizen.
11-6
Fokkersdag Lotharingerclub, Veenendaal
18-6
Algemene Ledenvergadering Kleindier Liefhebbers
Nederland, Arnhem
25-6
Hollanderclubdag, Veenendaal
27-8
Fokkersdag Sebrightclub, Albergen
27-8
Fokkersdag Nederlandse Hangoor Dwergen Club,
Veenendaal
3-9
Jongdierenkeuring Chabo Liefhebbers Club, Amersfoort
3-9
Jongdierenkeuring/clubdag DFKP-club, Amersfoort
3-9
Jongdierenkeuring Brahmaclub, Barneveld
25-9
Fokkersdag zevenrassenclub, Apeldoorn
28/30-10
Europese Brahmashow, 25 jarig bestaan, Meijel
8/10-11
Jubileumshow 30 jaar Assendelfter en Noord-Hol-
landse Blauwen Club
29-10
Belgische Krielenfestijn, Veenendaal
Speciaalclubs kunnen evenementen doorgeven aan
redactie@kleindiermagazine.nl
F O T O G A L E R I E
We zijn allemaal gek op onze kleindieren. We verzorgen ze zo goed mogelijk
en vinden het fijn als het de dieren goed gaat. Het zorgt voor de nodige ont-
spanning. We hebben vaak een innige band met onze dieren. De band tussen
u en uw dier willen we graag publiceren in Kleindier Magazine. De ingezon-
den foto's kunnen ook voor andere promotiedoeleinden gebruikt worden.
Heeft u een leuke foto van uw lievelings(klein)dier of van u of uw
(klein)kinderen samen met uw dieren dan kunt u deze sturen naar:
Redactie Kleindier Magazine, Langeleegte 55, 9641 GR Veendam.
Uiteraard zijn digitale foto’s (minimaal 700kb groot) ook welkom.
Mail deze naar: redactie@kleindiermagazine.nl
Schrijf bij uw foto een kort (maximaal 50 woorden) verhaaltje wat er op de
foto te zien is.
U I T D E ( K L E I N D I E R ) B L A D E N
Uit de (kleindier)bladen is een vaste rubriek in Kleindier Magazine waarin
vereniging-en, speciaalclubs en anderen die belangwekkende onderwerpen
in hun bladen hebben geschreven aan het woord komen.
De redacteur van ‘Uit de (kleindier)bladen’ verwoordt bondig wat er vermeld
wordt en door wie. Stuurt u daarom uw clubblad en artikelen uit andere
bladen naar: Piet Kroon, Maanderweg 25, 6711 NC Ede. Zet dit adres op uw
verzendlijst en de kans is groot dat uw club/vereniging vermeld wordt.
Het volgende nummer van Kleindier Magazine
verschijnt uiterlijk 17 juni
Club- en verenigingsberichten bestemd voor de bijlage voor het
eerstvolgende nummer moeten voor de
10
de
van de maand,
voorafgaand aan publicatie, gemaild worden naar:
clubberichten@kleindiermagazine.nl
Aanleveren van alle overige kopij in overleg met de redactie.
Uiterste verschijningsdata
15 juli
19 augustus
16 september
Foto omslag: Kuifparelhoen. (Foto: Nico van Wijk)
V
OORWOORD
A
GENDA
Continuïteit
Toen Gerda Nijenhuis enige tijd geleden kenbaar maakte dat zij haar
functie van hoofdredacteur wilde gaan neerleggen, werden ook wij,
in het Management Team van de Nederlandse Kleindierenpublica-
ties B.V. daardoor verrast. Het vergt nogal wat tijd en energie om
ons bondsblad draaiende te houden. Ik denk dat weinigen er bij
stil staan welk een inzet de hoofdredacteur, eindredacteur en het
redactieteam verrichten om iedere maand weer een zo mooi mo-
gelijk Kleindier Magazine op de mat te laten vallen. We moeten ons
meer-en-meer gaan afvragen, of we een dergelijke inzet wel van een
relatief beperkte groep vrijwilligers mogen vragen. Vrijwilligheid is
geen vrijblijvendheid, maar tegelijk is de balans tussen consumeren
en investeren in onze samenleving aan het verschuiven. Hierdoor is
het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en al helemaal als de
vrijwilligerstaken relatief zwaar zijn. Ook binnen de bonden wordt het
steeds lastiger om bestuursfuncties goed in te vullen. De vraag die ik
me daarbij wel eens stel, is of bovenstaande trends de continuïteit,
en ruimer gezien de kwaliteit, aantasten.
Gerda werd in 2008 hoofdredacteur, dat was nadat alle fusieperike-
len waren afgerond. Het natuurlijke moment, waarop de focus weer
verlegd kon worden naar het magazine zelf. We hadden daarin geen
betere hoofdredacteur kunnen treffen en in de afgelopen jaren heeft
Gerda, -geholpen door haar team-, het Kleindier Magazine langzaam,
maar gestaag, naar een hoger plan en nog mooiere vormgeving ge-
bracht. Ik wil bij deze de gelegenheid te baat nemen om Gerda daar
nadrukkelijk voor te bedanken. Gelukkig blijft Gerda actief betrokken
bij het Management Team, en daar zijn wij zeer blij mee.
Natuurlijk zijn we druk bezig met het zoeken naar een nieuwe
hoofdredacteur. U zult begrijpen dat dit niet heel eenvoudig is. Op
dit moment kunnen we daar nog niets concreets over melden, maar
we hebben goede hoop een goede nieuwe hoofdredacteur te vinden.
kleindierbladen bestaan er al meer dan 125 jaar en steeds hebben
deze kunnen bogen op energieke en actieve redacteuren. Ook binnen
het KLN bestuur is men erin geslaagd goede kandidaten te vinden
voor de vacante bestuursfuncties. Op de één of andere wijze krijg
ik wel eens het gevoel dat alles altijd toch net weer op zijn pootjes
terecht komt en continuïteit zo is gewaarborgd.
Ik moet daarbij wel eens denken aan het beeld van ‘de gevallen
reus(achtige boom), waar, in de leemte die is ontstaan, nieuwe reuzen
zullen opstaan.’ Een beeld dat nauw verwant is aan de ‘Circle of Life’.
Naar analogie is het voor continuïteit dus belangrijk dat ideeën en
mensen de ruimte krijgen, zich te ontwikkelen. Vrijheid, loslaten en
ruimte geven zijn hierin cruciaal.
Nu we toch bij de ‘Circle of Life’ zijn aangekomen en tevens op één
van de mooiste momenten van het jaar, wil ik iedereen veel plezier
en levensvreugde wensen met de mooie jonge dieren die zich aan
het ontwikkelen zijn. Geef ze de ruimte, zodat ze tot echte toppers
zullen uitgroeien en de continuïteit van het ras volgend jaar en de
jaren daarna kunnen verzekeren. Met de continuïteit komt het volgens
mij dan wel goed.
Bert Beugelsdijk,
Algemeen Directeur Nederlandse
Kleindierenpublicaties BV
Hoofdredacteur KM ad interim
Tekening: Dirk van Brakel