Pagina 14 - untitled

Basis HTML versie

14
De bijbehorende oorkondes werden aan de verte-
genwoordigers van de speciaalclubs uitgereikt.
Monique Harmsen vroeg waarom rassen of kleur-
slagen die niet meer worden geëxposeerd, weg-
gehaald worden uit de standaard.
Martin Kok (standaardcommissie) antwoordde dat
dit vrijwel niet voorkomt bij de konijnen. Bij de klei-
ne knagers gebeurt het inderdaad vaker. Overigens
worden ze pas verwijderd als ze vele jaren niet meer
geëxposeerd worden. Een niet meer voorkomend
ras, is dan alleen nog maar bladvulling.
Prijzen informatieplein Noordshow
Algemeen secretaris Jaap Solle van de Noordshow
kwammet de uitslag van de beste, mooiste en meest
informatieve “veren” speciaalclubstands van het
informatieplein. De prijzen gingen naar de Welsu-
merclub, de Nederlandse Sabelpootclub en de eer-
ste plaats was voor de NederlandseWyandotteclub.
Jaap Solle sprak ook zijn grote waardering uit voor
Hendrik Timmer en Adolf Feringa voor de manier
waarop zij de tomen hadden beoordeeld.
Eren en waarderen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van juni
2010 werd de heer Jo Otten benoemd tot Lid van
Verdienste van Kleindier Liefhebbers Nederland.
De heer Otten was jarenlang de gedreven voorzitter
van de Hollandse krielen club. Hij gaat altijd voor
kwaliteit en dat geldt niet alleen voor de dieren,
maar ook voor bestuurders, keurmeesters en de
standaardcommissie. Allen kregen met Jo Otten
te maken, maar steeds op een positieve manier. Jo
is een dierenliefhebber in hart en nieren. Behalve
Hollandse krielen fokte hij ondermeer ook Phoenix
krielen en exotische duiven. De voorzittershamer
van de Hollandse krielen club droeg Jo vorig jaar
over aan Henk Kasperts. Omdat de heer Otten
vorig jaar tijdens de ALV in het buitenland verbleef,
kon de erespeld niet uitgereikt worden. Daar was
deze bijeenkomst, waarbij hij nooit verstek liet gaan,
een prima podium voor. Voorzitter Puttenstein
spelde met zichtbaar plezier de onderscheiding op
de revers van Jo.
Dag van het Levend erfgoed
Ad Taks vertelde dat de eerste uitgave van dit eve-
nement in 2010, ondanks het bar slechte weer, een
grote belangstelling kende. Ook dit jaar wordt deze
dag georganiseerd en Ad hoopt op een nog groter
succes en zeker op beter weer. Noteer maar vast in
uw agenda: de Dag van het Nederlands erfgoed met
alle Nederlandse rassen en buurlandrassen. De da-
tum is 28 augustus 2011 en de locatie het landgoed
‘Velder’ bij Boxtel in Noord Brabant.
In aansluiting op zijn betoog overhandigde Ad het
bijzonder fraaie en unieke fotoboek ‘Onze Huis-
dierrassen’ aan voorzitter Hans Puttenstein.
Rondvraag
Rob van Erkel van de Sussex, Orpington en
Dorkingclub kondigde de rasgebonden Europese
tentoonstelling van zijn clubrassen aan, die in 2012
zal plaats vinden.
Adrie Weerstand (erelid) is nu actief als archivaris
van KLN. Hij houdt zich aanbevolen voor alle oude
stukken uit onze liefhebberij, die het waard zijn om
gearchiveerd te worden. Niets weggooien dus!
Wim Voskamp bedankte de aanwezigen voor de
gezellige sfeer en de open discussie. Hij vond het
jammer dat zowel voorzitter als secretaris weggaan
en hoopte op goede vervangers.
Voorzitter zei dat we in ieder geval al goede kandi-
daten hebben voor de portefeuilles Dierhouderij-
aangelegenheden in de persoon van Harry Arts en
voor de PR en Jeugdzaken, John de Groot
Presentatie Alex Verhelst
Alex Verhelst (portefeuillehouder keurmeestersaan-
gelegenheden) had weer een boeiende presentatie
voorbereid, waarin hij ondermeer verantwoording
aflegde voor het gevoerde beleid. Het voert te
ver om hier inhoudelijk op in te gaan, maar met
het enthousiasme en de humor van Alex wist hij
de aanwezigen te boeien en het applaus na afloop
was groot.
Tot besluit bedankte voorzitter Puttenstein de
aanwezigen voor de constructieve besprekingen en
wenste allen een smakelijke lunch bij het warme en
koude buffet, dat was klaargezet door de medewer-
kers van de Veluwehal.
Het zou onder de hand traditie geworden zijn
als Alex niet zijn einde als KLN bestuurder in
het vooruitzicht had gesteld. Met verve vertelde
hij, aan de hand van een bijzonder instructieve
en goed ogende presentatie, wat er allemaal
gerealiseerd is met betrekking tot de portefeuille
Keurmeestersaangelegenheden. Dat was
indrukwekkend zodat niemand er aanstoot aan
nam, dat sommige plannen wat te ambitieus
bleken te zijn.
Met een klein jaartje vertraging kon nu toch
de erespeld op de revers van Jo Otten gespeld
worden voor het feit dat hij op de ALV van
2010 benoemd was tot Lid van Verdienste. Wat
hebben die heren bijzondere brillen hè!
Wim Voskamp, derde van rechts, samen met nog twee ‘vechtersbazen’ op de voorste rij, geeft in
korte bewoordingen de uitstekende vlotte sfeer weer, waarin deze vergadering gehouden werd.
Alweer een geslaagde bijeenkomst, die zich een
vaste plaats heeft toegeëigend in het jaarlijkse verga-
derschema van Kleindier Liefhebbers Nederland.
In juni treedt Mieke Hermans af als portefeuille-
houdster dierhouderijaangelegenheden. De bij
velen bekende dierenarts Harry Arts zal in de
komende ALV voorgedragen worden Mieke op te
volgen.