Pagina 11 - untitled

Basis HTML versie

11
D
IERTECHNISCHE
R
AAD
TREKT
WÉÉR MEER
DEELNEMERS
Tekst: Toon Goossens,
foto’s: Geri Glastra.
Op zaterdag 12 februari werd in Barneveld op
uitnodiging van Kleindier Liefhebbers Neder-
land met alle speciaalclubs weer de jaarlijkse
Diertechnische Raad gehouden. Dit initiatief
is jaren geleden opgestart door het toenma-
lige NHDB bestuur. De speciaalclubs misten
een ingang naar het bestuur. De plaatselijke
verenigingen kunnen via de provinciale afde-
lingen gemakkelijk hun ei kwijt. Via de Raden
van Advies druppelen dan signalen door naar
het bestuur. Rechtstreeks kan ook, en dat gaat
sneller.
Om 10.00 uur opende KLN voorzitter Hans
Puttenstein de vergadering voor de 76 aan-
wezigen.
De speciaalclubs hadden behoefte aan een platform
om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. De
toenmalige NHDB voorzitter Dick de Boer zag
hier wel wat in en zo werd de Speciaalclubdag
ingesteld, zoals die toen nog heette. In het begin
verscheen slechts een handjevol vooruitstrevende
speciaalclubs op het appèl, maar al snel volgden er
meer. Veel goede ideeën van de clubs werden door
het bestuur meegenomen en als voorstellen op de
Algemene Ledenvergaderingen gebracht.
Na de samensmelting van de NKB en de NHDB
worden nu ook alle speciaalclubs van pelsdieren
en knagers uitgenodigd. Verder ook de besturen
van de Noordshow en de Championshow (KLN
bondstentoonstellingen), de KLN commissies en
de ereleden. Dit jaar waren 33 speciaalclubs verte-
genwoordigd. Jammer genoeg waren verscheidene
clubs afwezig, omdat ze zelf een activiteit organi-
seerden. Een prima zaak natuurlijk, maar waarom
nu net deze datum begin februari, als de bond op
deze datum met de speciaalclubs vergadert. Ook
in 2012 zal weer een Diertechnische Raad geor-
ganiseerd worden, en wel op zaterdag 11 of 18
februari. Er zal iets geschoven worden omdat de
Championshow in 2012 in het vierde weekeinde
van januari gehouden wordt.
Evaluatie bondstentoonstellingen
De Noordshow
Johan Albada (Leghornclub) kreeg als eerste het
woord. Hij bedankte de Noordshow en KLN,
omdat door een goede samenwerking wederom een
informatieplein was gecreëerd. Dit vergt de nodige
inzet en creativiteit van de Noordshow medewer-
kers, omdat deze ruimte eigenlijk broodnodig is
voor de kooien van de tentoonstellingsdieren. Dat
het toch gelukt is, verdient complimenten vond
Johan en daar was iedereen het mee eens. Johan ver-
telde verder dat de Leghornclub komend jaar hun
clubshow al 25 jaar bij de Noordshow onderbrengt
en stelt voor om daar samen met het Noordshow
bestuur een bijzonder tintje aan te geven. Hoe lang
brengt overigens KLN (NHDB) haar bondsshow
al onder in Zuidlaren?
Alle lof verder voor de website van de Noordshow,
De zeer goed gevulde zaal met 76 aanwezigen. Toch ontbraken nogal wat speciaalclubs, waarvan
ook nogal wat notoire.
De opening door voorzitter Hans Puttenstein met onder andere aandacht voor de beide zeer
geslaagde bondshows, met het in ere herstelde infoplein op de Noordshow en het geweldige
buitenkansje waar de Championshow handig en dankbaar gebruik van maakte, de opening door
koningin Beatrix.